Mobil Menü

Faaliyet Raporu 2016


 


2016 YILI

GENEL SEKRETERLİK

BİRİM FAALİYET RAPORU

 

I- GENEL BİLGİLER

A.   Misyon ve Vizyon

 

Misyon

 

Bilimin ışığında, uluslararası standartlarda ve çağın gereklerine uygun bilgi üreten, nitelikli eğitim ve öğretim yapan, araştırma geliştirmede uluslararası kalite standartlarını yakalamış, katılımcı, paylaşımcı, özgün, estetik değerlere sahip, donanımlı bireyler yetiştiren ve bulunduğu yöreye, topluma her anlamda katkı sağlayan, evrensel değerlere sahip ve etik duyarlığı olan, şehirle bütünleşmiş, çağdaş ve lider bir üniversite olmak.

 

Vizyon

 

İsmini Anadolu toprakları üzerinde binlerce yıllık tarihi geçmişi olan Hitit Uygarlığından alan Üniversitemizi, demokratik, şeffaf, özgürlükçü, ehliyet ve liyakata dayalı bir yönetim anlayışıyla ülkemiz ve dünya üniversiteleri arasında daha saygın bir yere getirmek; üretken, girişimci, öncü, alanında söz sahibi mezunlar yetiştirerek, bölgemize, ülkemize ve insanlığa büyük katkılar sağlayan, tercih edilebilirliği ve bilimsel kalitesi sürekli artan bir üniversite olmak.


B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 

1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.

2. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

3. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başı olarak yerine getireceği görevler dışında, kendisi veya kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 

a)      Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak,

b)      Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

c)      Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek,

d)      Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,

e)      Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,

f)       Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,

g)      Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

h)      Üniversite içinde her türlü güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesini temin etmek,

i)        Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

Hitit Üniversitesi Genel Sekreterlik Biriminin fiziksel yapılanması, faaliyette bulunduğumuz taşınmazlarla ilgili arazi durumu ve sahip olduğu kapalı alanlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir

 

 

1.6- Hizmet Alanları

 

Tablo X. Hizmet Alanları

Alan Adı

Adet

Kapalı Alan (m2)

Kapasite (Kişi)

Akademik Personel

          -

 

 

İdari Personel

        17

 

 

Toplam

        17

 

 

 

 

1.7- Arşiv Depo

 

Tablo X. Arşiv ve Depo Alanları

Alan Adı

Adet

Alan (m2)

Arşiv

1

15

Depo

-

-

Ambar

-

-

Toplam

-

-

 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

 

3.2- Teknolojik Kaynaklar

 

2014

2015

2016

Sunucular

 

 

 

Masaüstü Bilgisayar

 27

 27

27 

Taşınabilir Bilgisayar

 10

 11

 13

Tablet Bilgisayar

 3

 3

 2

Cep Bilgisayar

 2

 2

 2

Toplam

 42

 43

 44

 

 

3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

 

Tablo X. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi

2014

2015

2016

 

Toplam

Projeksiyon

2

2

2

 

Slayt Makinesi

-

-

-

 

Tepegöz/ Doküman Kamerası

-

-

-

 

Episkop

-

-

-

 

Barkod Okuyucu

-

-

-

 

Baskı Makinesi

-

-

-

 

Fotokopi Makinesi

1

1

7

 

Faks

2

2

2

 

Fotoğraf Makinesi

3

5

6

 

Kameralar

-

2

1

 

Televizyon

3

3

3

 

Tarayıcı

2

3

3

 

Müzik Sistemi

-

-

-

 

Mikroskop

-

-

-

 

Yazıcı

21

21

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Sunulan Hizmetler

 

·         Üniversitemize bağlı birimler ve diğer resmi kuruluşlarla yazışmaların yapılması,

·         Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosunun hazırlığının yapılması, gündemlerinin oluşturulması ve bu kurullarda alınan kararların yazılması, ilgili birimlere iletilmesi, korunması ve saklanması,

·         Makam tarafından diğer Kurumlar ile Kurum içindeki birimlere yazılacak duyuru ve talimatlar ile ilgili resmi yazıların hazırlanması ve ilgili birimlere gönderilmesi,

·         Üniversitemiz bünyesinde yeni kurulan birimlerin yazışmalarının yapılması,

·         Kişi ve Kurumlardan gelen evrakların kayıt işlemlerinin yapılması ve Makama sunulup havalesi yapıldıktan sonra ilgili kişi/birimlere dağıtımının yapılması,

·         Kurumumuz bünyesindeki birimlere ve kurum dışına gönderilecek evrakların hazırlanarak postaya veya kargoya verilme işlemlerinin yapılması,

·         Rektörün ve Genel Sekreterin ve Üst Kurulların vereceği diğer yazışmaları/görevleri yürütmek,

·         Rektörlüğe bağlı idari birimlerin görev alanlarına giren işleri takip ve koordine etmek.